top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un Attīstības programmas 2022.-2027.gadam. 

http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3664:attstbas-plnoanas-dokumentu-publisk-apsprieana-&catid=313:attistiba&Itemid=404 


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Notikusi pirmā sabiedriskā apspriešana par tēmu “Dzīves vide un Daba"

(ievietots 23.novembrī)http://http://grobina.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3680:notikusi-pirm-sabiedrisk-apsprieana-par-tmu-dzves-vide-un-dabaq&catid=10:vispareji&Itemid=119

-----------------------------------------------

Sabiedriskajā apspriešanā diskutē par sabiedrības veselības jautājumiem

(ievietots 29.novembrī)


http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3687:sabiedriskaj-apspriean-diskut-par-sabiedrbas-veselbas-jautjumiem&catid=10:vispareji&Itemid=119

-------------------------------------------------
DISKUSIJA PAR SOCIĀLĀS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMIEM :


http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3690:aizritjusi-diskusija-par-socils-aizsardzbas-jautjumiem&catid=10:vispareji&Itemid=119


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Notikusi ceturtā sabiedriskās apspriešanas sanāksme par tēmu “Pārvaldības un pakalpojumu sistēma”:

 

http://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3693:notikusi-ceturt-sabiedrisks-apsprieanas-sanksme-par-tmu-prvaldbas-un-pakalpojumu-sistma&catid=10:vispareji&Itemid=119
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sabiedriskās apspriedes sanāksmē pārrunā ar izglītību saistītus jautājumushttp://www.grobinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3700:sabiedrisks-apspriedes-sanksm-prrun-ar-izgltbu-saisttus-jautjumus&catid=10:vispareji&Itemid=119< DURBES NOVADA PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA! >
Durbes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam gala versija !

(informācija par programmas apstiprināšanu...)

Aktualizētais Rīcības un investīciju plāns 2017. - 2019.gadam


Aktualizēta Rīcības un investīcijas plāna 2.2.sadaļa
 

Aktualizēts Rīcības un investīciju plāns 2020. - 2022.gadam 

Paziņojums par Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2039.gadam apstiprināšanu

          Durbes novada dome 2014.gada 25.septembrī pieņēma lēmumu Nr.340 „Par Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2039.gadam apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 19.§), kurā noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un novada telpiskā struktūra.
           Izstrādātais dokuments kļūst par Durbes novada pašvaldības hierarhiski nozīmīgāko teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kas nosaka visu citu novada plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veica Durbes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „METRUM”.

Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2039.gadam
Pārskats par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes procesu
Lēmums par apstiprināšanu


 

Paziņojums par Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2039.gadam projekta publisko apspriešanu

Durbes novada domes lēmums
Par Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2039.gadam projekta
nodošanu publiskai apspriešanai.

 


Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. - 2039.gadam

(atvērt dokumentu...)
 
 
Uzsākta Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde
(lasīt informāciju...)
( lasīt  par sabiedrības līdzdalības procesu
Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2039.gadam izstrādei...)

 


 
Paziņojums par Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

 
Durbes novada dome informē, ka pamatojoties uz 2013.gada 24.oktobra sēdes lēmumu „Par Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”, ir apstiprināts Durbes novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.27/2013 „Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (protokols Nr.18  57.§)
Ar apstiprināto teritorijas plānojumu var iepazīties darba dienās Durbes novada domē vai novada interneta vietnē www.durbe.lv
Durbes novada teritorijas plānojums un attīstības programma tiek izstrādāti projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/083/023 „Teritorijas attīstības dokumentu izstrāde – Durbes novada pašvaldības administratīvās un attīstības kapacitātes stiprinātājs” ietvaros.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 45072,80 , kur Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100%.
 
Paskaidrojuma raksts Durbes novada teritorijas plānojumam 2013.-2025.gadam
Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu - 1.daļa
Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu - 2.daļa
Durbes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Durbes pils., Lieģu, Dunalkas, Rāvas un Vecpils ciemu pašreizējā izmantošana
Durbes pils., Lieģu, Dunalkas, Rāvas un Vecpils ciemu plānotā (atļautā) izmantošana
Durbes novada teritorijas pašreizējā izmantošana
Durbes novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
 
  

Iespēja iepazīties ar Durbes novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju

             25.07.2013. tika pieņemts Durbes novada domes lēmums „Par Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu”, no 2013.gada 1.augusta līdz 22.augustam organizējot Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu. Publiskās apspriešanas rezultāti apkopoti ziņojumā „Ziņojums par Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas (no 01.08.2013. līdz 22.08.2013.)  rezultātiem”. Izvērtējot Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publiskās apspriešanas rezultātus, 2013.gada 27.septembrī Durbes novada dome pieņēma lēmumu apstiprināt teritorijas plānojuma redakciju kā galīgo un no 2013.gada 1.oktobra līdz 22.oktobrim iepazīstināt ar to sabiedrību. 
Pēc minētā termiņa noslēguma, Durbes novada dome lems par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu.
              Ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju iespējams iepazīties šeit:

http://metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibas-planosana/?id=238
(informācija par plānojuma apstiprināšanu...)
 
 


 
Paziņojums par Durbes novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu

(lasīt paziņojumu...)
(informācija par publisko apspriešanu...)Šajā adresē atrodami materiāli par
 Durbes novada teritorijas plānojuma publisko apspriešanu.

http://www.metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibas-planosana/?id=238
 
 
 

 

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību