top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde 2019.gada 26.septembrī plkst.09.00

Sēdes darba kārtība

Sēdes protokols


Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
272 Par Durbes novada domes 2019.gada 25.aprīļa sēdes lēmuma Nr.98 (prot.Nr.4  6. §) “Par nekustamā īpašuma “Andrrozītes”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, uzmērīšanu, reģistrēšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai” atcelšanu
273 Par grozījumiem Durbes novada domes 2017.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli Durbes novadā”
275 Par viena izglītojamā izmaksām Durbes novada pašvaldības izglītības iestādēs
276 Par Durbes novada domes saistošo noteikumu Nr.7/2019 atcelšanu
279 Par grozījumu izdarīšanu Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.4/2019 “Durbes novada pašvaldības 2019.gada budžets”
280 Par aizņēmumu investīciju projekta “Durbes stadiona daļas atjaunošana” realizācijai
281 Par aizņēmumu investīciju projekta “Teritorijas labiekārtošana rekreācijas vajadzībām, 2.kārta” realizācijai
282 Par atbalstu Durbes novada uzņēmēju stendam LLKC rīkotā pasākumā “Novada garša”
283 Par nekustamā īpašuma “Mednieki”-1, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, domājamo daļu precizēšanu
284 Par nekustamā īpašuma “Mednieki”-2, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, domājamo daļu precizēšanu
285 Par nekustamā īpašuma “Mednieki”-3, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, domājamo daļu precizēšanu
286 Par Durbes novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmuma Nr.303 (prot. Nr.19  12.§) “Par kopīpašuma domājamo daļu noteikšanu nekustamajam īpašumam Skolas iela 8, Durbe, Durbes novads” grozīšanu
290 Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.5/2019 “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu Durbes novadā”
291 Par grozījumiem Durbes novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā Nr.42 “Par Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu” un 2018.gada 28.jūnija sēdes lēmumā Nr.126 (prot.Nr.7  14.§) “Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu”
292 Par Durbes novada Attīstības programmas izstrādi
296 Par ierosinājumu piešķirt objektam kultūras pieminekļa statusu
297 Par pieaugušo un neformālās izglītības licencēšanas komisijas izveidi
298 Pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanas kārtība
300 Par nekustamā īpašuma “Andrrozītes”, Dunalkas pagasts, Durbes novads, reģistrēšanu zemesgrāmatā

Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.10/2019   ►
Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums   ►

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību