top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Domes sēde nr.1 2019.gada 31.janvārī


Darba kārtība

Sēdes protokols

   Klausīties sēdes audioierakstu


Publiskie sēdes lēmumi

Lēmuma Nr. Lēmuma nosaukums Lēmums
5 Par nekustamā īpašuma "Alejiņas" sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu
6 Par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" realizāciju
7 Par īpašuma "Graviņas Mazrungas Avoti" sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu
8 Par grozījumiem Durbes novada domes deputātu un domes izveidoto komisiju un darba grupu locekļu darba samaksas nolikumā
10 Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
19 Par nekustamā īpašuma "Bērzspurvs", Durbes pagasts, Durbes novads, nodošanu atsavināšanai
20 Par finansējuma piešķiršanu SIA "Priekules slimnīca" pamatkapitāla palielināšanai
21 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs"
22 Par viena izglītojamā izmaksām Durbes novada pašvaldības izglītības iestādēs
23 Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumu izcenojumiem
24 Par precizējumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.17/2018

Protokola pielikumi

Grozījumi Nr. Durbes novada domes deputātu un domes izveidoto komisiju un darba grupu locekļu darba samaksas nolikumā   

Saistošie noteikumi Nr.17/2018 "Par Durbes novada domes nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu. izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē"   

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību