top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Dzimtsarakstu nodaļa


Adrese : Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
 
Nodaļas vadītāja : Dzintra STASE
Tālrunis : 63483772, mob .29332167,
e-pasts: dzimtsar.nod@durbe.lv
 
 
Apmeklētāju pieņemšana :
 
Pirmdienās               no plkst. 8 : 30 – 15 : 00
Trešdienās               no plkst. 8 : 30 –  15 : 00
Ceturtdienās             no plkst. 8 : 30 – 15 : 00


Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi

Dzimšanas fakta reģistrācija
Laulību reģistrācija
Miršanas fakta reģistrācija
Vārda un uzvārda maiņa
Tautības ieraksta maiņa
Citi pakalpojumi

 

e-pakalpojumi


e-pakalpojumi portālā Latvija.lv
TIESISKĀS ATTIECĪBAS CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJĀ
LATVIJAS REPUBLIKĀ REGLAMENTĒ:

Civillikums, Ģimenes tiesības.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”.
Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.DZIMŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJA

Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei viena mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas. Dzimšanu var reģistrēt jebkurā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā. Par dzimšanas reģistrāciju nav jāmaksā.
Vienlaikus ar bērna dzimšanas reģistrāciju notiek jaundzimušā bērna dzīvesvietas deklarēšana . Valsts nodeva par bērna pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu nav jāmaksā .
Papildus dzimšanas fakta reģistrācijai Dzimtsarakstu nodaļā var aizpildīt iesniegumu par  piedzimšanas pabalsta piešķiršanai (200 EUR). ( Durbes novada domes  saistošie noteikumi Nr.4/2015.)
Bērna izcelšanās noteikšana
Reģistrējot dzimšanas faktu, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas par bērna vecākiem.
Par bērna māti atzīstama sieviete, kas bērnu dzemdējusi.
Par tēvu bērnam, kurš piedzimis sievietei laulības laikā vai ne vēlāk kā 306. dienā pēc tam, kad laulība izbeigusies, uzskatāms bērna mātes vīrs.
Bērns, kas piedzimis sievietei ne vēlāk kā 306. dienā pēc laulības izbeigšanas, ja sieviete jau ir stājusies jaunā laulībā, uzskatāms par dzimušu jaunajā laulībā.
Ja bērna māte nesastāv laulībā, bērnam var atzīt paternitāti, bērna tēvam un mātei personiski iesniedzot kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums.
Paternitāti var atzīt arī tad, ja bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā vai dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums.
Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas.
Bērna tēvs, kurš vēl nav sasniedzis pilngadību, iesniegumu bērna paternitātes atzīšanai var iesniegt ar savu vecāku vai aizbildņa piekrišanu.
Paternitātes atzīšanai nepieciešama bērna piekrišana, ja viņš jau sasniedzis 12 gadu vecumu.
Bērna vārds, uzvārds un tautība
Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.
Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki par to nevar vienoties, bērna uzvārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.
Bērna tautību saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai ieraksta bērna radinieku tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.


LAULĪBU REĢISTRĀCIJA

Personas laulību var noslēgt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, uzrāda derīgus personu apliecinošus dokumentus.
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības izbeigšanos nav iekļautas iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

-bijušā laulātā miršanas apliecību,
- dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību,
- likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu,
- izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
Ja laulība tiek slēgta ar ārvalstu pilsoni, personai jābūt tiesīgai uzturēties Latvijā un papildus jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par personas ģimenes stāvokli.
Laulību var noslēgt persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauju var doties laulībā persona, kas sasniegusi 16 gadu vecumu, ja laulība tiek slēgta ar pilngadīgu personu.
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.
Laulību reģistrācija notiek valsts valodā.

Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā klātesot personām, kas vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus apstākļus.
Ja personas vēlas noslēgt laulību ne tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā iesniedza iesniegumu, bet gan citā nodaļā vai baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz personām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
Informācija par garīdzniekiem, kuriem ir tiesības laulāt ir pieejama Tieslietu ministrijas mājas lapā: www.tm.gov.lv
Ārzemēs dzīvojošie Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi izziņu par laulībām nepieciešamo dokumentu pārbaudi izņem Latvijas pārstāvniecībā valstī, kurā uzturas. Par laulību datumu ar Dzimtsarakstu nodaļu vienojas telefoniski vai elektroniski.
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ir 14 EUR.
Laulājam tikai Durbes novada  administratīvajā teritorijā .
 

Biežāk uzdotie jautājumi:

Cik ilgā laikā jānomaina pase pēc laulībām (ja mainīts uzvārds)?
– mēneša laikā.
Vai var doties kāzu ceļojumā uz ārzemēm tūlīt pēc laulībām nenomainot pasi ( ja tiek mainīts uzvārds) ?
- nē, nevar.
 
Pēc cik ilga laika var saņemt laulības apliecību?
– laulību ceremonijas laikā (uzreiz).
Kur var notikt laulību reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas un cik tas maksā?
– Durbes novada administratīvajā teritorijā piemērotās telpās vai vietā  ( Durbes novada dome samaksu par pakalpojumu nav apstiprinājusi  )
Lai noslēgtu laulības vai obligāti vajadzīgi gredzeni?
– nē, nav nepieciešami.
 
 
Vai dzimtsarakstu nodaļā var šķirt laulību?
–       nē, nevar.
 
Cik reizes drīkst laulāties?
–       nav ierobežojumu.
 
Vai dzimtsarakstu nodaļā var noslēgt laulību līgumu( domāts mantas kopības vai šķirtības līgumi)?
– nē , tos slēdz pie notāra.
Vai iesniegumu laulībām var rakstīt tikai vienpersoniski līgava vai līgavainis?
– nē, nevar.
Vai laulību reģistrācijai obligāti vajadzīgi 2 liecinieki ?
– jā, obligāti. (lieciniekiem jābūt pilngadīgiem )
Vai tiešām Jaunajam pārim uz laulību ceremoniju jāņem līdzi pases?
– jā, (var arī ID apliecības) arī lieciniekiem tas ir obligāts prasījums.

 

MIRŠANAS FAKTA REĢISTRĀCIJA

Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu nodaļai 6 darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies personas nāve. Miršanas faktu var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā.
Paziņojot par miršanas faktu, paziņotājs uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
- mirušās personas personu apliecinošu dokumentu,

- ārstniecības iestādes izsniegtu medicīnas apliecību par nāves iestāšanos.
 
Par miršanas fakta reģistrāciju valsts nodeva nav jāmaksā.
Papildus miršanas fakta reģistrācijai Dzimtsarakstu nodaļā var aizpildīt iesniegumu  apbedīšanas pabalsta piešķiršanai (100 EUR). ( Durbes novada domes  saistošie noteikumi Nr.4/2015.)

 

VĀRDA UN UZVĀRDA MAIŅA

Vārdu vai uzvārdu var mainīt, ja pastāv viens no šādiem iemesliem:

- vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā,
- persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu,
- persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu,
- persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā,
- persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu,
- personai mainīts dzimums,
- viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
-          
Vārda vai uzvārda maiņa nav atļauta, ja:

- persona ir sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta,
- personas vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) ieraksta maiņas iemesls neatbilst iepriekšminētajiem iemesliem,
- persona nav iesniegusi visus likumā noteiktos dokumentus.
Vārda vai uzvārda maiņas iesniegumu iesniedz jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis, bezvalstnieks un nepilngadīga persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu.
Ja vārda vai uzvārda maiņas iesniegumu iesniedz nepilngadīga persona no 15-18 gadiem, tai nepieciešama vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas piekrišana.
Dzimtsarakstu nodaļa izskata maiņas iesniegumu un iesniegtos dokumentus, pieprasa nepieciešamos izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistriem un pieprasa no Sodu reģistra izrakstu par personas sodāmību.
Vārda un uzvārda maiņai nepieciešamos dokumentus nodaļa nosūta Dzimtsarakstu departamentam.
Lēmumu vārda un uzvārda maiņai (vai atteikumu) pieņem Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktore Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Ar šo lēmumu iesniedzējam 30 dienu laikā jāgriežas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kur tam izsniedz jaunu pasi.
Pamatojoties uz spēkā stājušos lēmumu, dzimtsarakstu nodaļa, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildina civilstāvokļa reģistrus, kā arī sniedz nepieciešamās ziņas Sodu reģistram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei u.c.
Valsts nodeva par vārda un uzvārda maiņu ir 71,14 EUR.

 

TAUTĪBAS IERAKSTA MAIŅA

 
Tautības ieraksta maiņu var veikt persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss. Persona vienu reizi ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret savu augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām.
Ja personai mainīts tautības ieraksts pirms pilngadības sasniegšanas, tā ir tiesīga tautības ierakstu mainīt arī pēc pilngadības sasniegšanas.
Tautības ieraksta maiņa nav atļauta:
- persona pēc pilngadības sasniegšanas tautības ierakstu jau ir mainījusi,
- iesniegtie dokumenti nepierāda personas radniecības saites un radniecības pakāpi ar personu, kuras tautību vēlas iegūt,
- persona nav iesniegusi visus likumā noteiktos dokumentus.
Iesniedzamie dokumenti:
Persona, kura vēlas mainīt tautības ierakstu, personīgi iesniedz iesniegumu jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Nepilngadīga persona vecumā no 15-18 gadiem iesniegumam pievieno vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas piekrišanu.
Iesniedz tēva vai mātes dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumentus, kuri apstiprina šo personu tautību.
Persona, kura pašreizējo tautības ierakstu vēlas mainīt pret tautības ierakstu „lībietis”(līvs) iesniedz Ministru kabineta noteiktās lībiešu (līvu) organizācijas atzinumu par personas etnisko izcelsmi, ja ar radniecības dokumentiem etnisko izcelsmi nav iespējams pierādīt.
Iesniedz izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi, bet gadījumos, ja persona ir 1.grupas invalīds, kam invaliditāte piešķirta bez termiņa ierobežojuma, 2 vai 3 grupas redzes, dzirdes vai runas invalīds vai persona ir vecāka par 75 gadiem, - izglītības dokumentu vai citu dokumentu, kas apliecina vidējai (otrajai) pakāpei atbilstošu valsts valodas prasmi, ja persona vēlas pašreizējo tautības ierakstu mainīt pret tautības ierakstu „latvietis”.
Lēmuma pieņemšanas kārtība:
Dzimtsarakstu nodaļa izskata tautības ieraksta maiņas iesniegumu, iesniegtos dokumentus, pieprasa citus iesnieguma izskatīšanai nepieciešamos izrakstus un izziņas. Sagatavotos dokumentus nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam.
Lēmumu par tautības ieraksta maiņu (vai atteikumu) pieņem Dzimtsarakstu departamenta direktore Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz spēkā stājušos lēmumu par atļauju mainīt tautības ierakstu, dzimtsarakstu nodaļa papildina civilstāvokļa aktu reģistrus, kā arī sniedz nepieciešamās ziņas Sodu reģistram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, u.c.
Valsts nodeva par tautības ieraksta maiņu ir 71,14 EUR (valsts nodevu nemaksā persona, kura maina tautības ierakstu uz „lībietis (līvs)”).


DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ VĒL VAR SAŅEMT ŠĀDUS
PAKALPOJUMUS :

 
Reģistra ieraksta atjaunošana
Var atjaunot reģistrēto, bet bojāgājušo vai pazudušo reģistra ieraksta, kas sastādīts Latvijas Republikā.
Reģistra ieraksta papildināšana
Reģistra ierakstu papildina, pamatojoties uz tiesas spriedumu, ja:
- bērnam noteikta paternitāte,
- konstatēts paternitātes fakts,
- tiesa apmierinājusi prasību, ar kuru apstrīdēts paternitātes pieņēmums (konstatēts, ka bērns nav cēlies no bērna mātes vīra), vai atzīto paternitāti atzinusi par neesošu,
- noteikta vai apstrīdēta maternitāte,
- anulēts ieraksts par bērna vecākiem vai vienu no viņiem,
- apstiprināta vai atcelta adopcija,
- laulība šķirta vai atzīta par neesošu,
Reģistra ierakstu papildina, pamatojoties uz personas iesniegumu un dzimtsarakstu nodaļas atzinumu, ja :
- bērnam, kura dzimšanas fakts reģistrēts kā atradenim, kļuvuši zināmi vecāki,
- svītro fiktīvo ierakstu par tēvu (ja bērna dzimšana bijusi reģistrēta LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.pantā noteiktajā kārtībā),
- bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai ieraksta konfesionālo vārdu kā bērna otro vārdu,
- bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai, kuram doti divi vārdi, bet kuru sauc tikai vienā vārdā, svītro vārdu, kuru nelieto,
- bērnam līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai maina vārdu uz jebkuru vārdu – vienu reizi, ja bērna vārds ir grūti izrunājams vai nelabskanīgs,
- bērnam no 15 gadu vecuma un pilngadīgai personai, kurai dzimšanas reģistra ierakstā un dzimšanas apliecības oriģinālā ierakstīti divi vārdi, svītro vienu vārdu, kuru nelieto, ja personas citos dokumentos ierakstīts tikai viens vārds,
- bērnam maina uzvārdu uz tēva vai mātes uzvārdu pēc vecāku laulības noslēgšanas, vecāku laulības šķiršanas, tēva vai mātes laulības noslēgšanas,
- bērna vecāku uzvārdi ir dažādi, vienam no vecākiem, pamatojoties uz vecāku vienošanos vai tiesas nolēmumu, nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība un bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno atsevišķo aizgādību,
- bērna vecāku uzvārdi ir dažādi, vienam no vecākiem ir atņemtas aizgādības tiesības un bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno aizgādības tiesības,
- svītrotas ziņas par vienu no vecākiem, bērna uzvārdu maina uz tā vecāka uzvārdu, kurš īsteno aizgādības tiesības,
- personai veikta daļēja vai pilnīga dzimuma maiņa un ierakstu par personas dzimumu maina atbilstoši dzimumam, kāds norādīts ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotajā medicīnas apliecībā vai citā dokumentā, kas apliecina dzimuma maiņu. Vārda un uzvārda formu atveido atbilstoši dzimumam.
Reģistra ierakstu papildina uz personas iesnieguma pamata, ja:
- svītro fiktīvo ierakstu par tēvu (ja dzimšana bijusi reģistrēta LPSR Laulības un ģimenes kodeksa 58.panta noteiktajā kārtībā) un vienlaikus iesniedz paternitātes atzīšanas iesniegumu,
- bērnam atzīst paternitāti,
- bērna vecākiem savstarpēji noslēdzot laulību, vecāki un bērns iegūst kopīgu uzvārdu,
- vārdu un uzvārdu, kas reģistrā ierakstīts izloksnē vai svešvalodā, atveido, ievērojot latviešu literārās valodas normas personvārdu rakstībā,
- persona, atveidojot personvārdu, kas ierakstīts izloksnē vai svešvalodā, vēlas saglabāt arī sava uzvārda vēsturisko formu vai citas valodas oriģinālformu.
Reģistra ierakstu papildina, pamatojoties uz administratīvo aktu, ja:
- atļauts mainīt vārdu vai uzvārdu
- atļauts mainīt tautības ierakstu,
- bērna vecākiem vai vienam no viņiem atļauts mainīt vārdu vai uzvārdu, vai tautības ierakstu,
- bērnam maina uzvārdu vai ierakstu par tautību uz tēva vai mātes uzvārdu vai tautību pēc tēva vai mātes uzvārda vai tautības ieraksta maiņas,
- atļauts mainīt vārdu vai uzvārdu personai, kurai ir veikta daļēja vai pilnīga dzimuma maiņa. Ierakstu par personas dzimumu maina atbilstoši dzimumam, kāds norādīts ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotajā medicīnas apliecībā vai citā dokumentā, kas apliecina dzimuma maiņu.
- vecāki nevar vienoties vai nav iespējams vienoties par bērna vārdu, uzvārdu, tautību un bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna vārdu, uzvārdu vai tautību.
Miršanas reģistra ierakstu papildina, pamatojoties uz tiesas vai reabilitācijas iestāžu paziņojumu, ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību, izziņas iestādes lēmumu vai tiesas spriedumu.
Reģistra ieraksta labošana
Labojumu reģistra ierakstā izdara, ja
- pieļauta pārrakstīšanās vai ortogrāfijas kļūda, ziņu vai atsevišķu vārdu izkropļojumi vai izlaidumi, ierakstītas nepareizas vai neprecīzas ziņas,
- veicama personvārda pielīdzināšana.
Valsts nodeva par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu ir 7 EUR.
 
Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana :
Lai saņemtu atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu, persona iesniedz personīgi dzimtsarakstu nodaļā, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu.
Iesniegumā norāda:
- vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi,
- pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai,
- atkarībā no veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, – laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu,
- personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.
Valsts nodeva par atkārtoti izsniegtu apliecību ir 7 EUR.

Visi pakalpojumu apraksti www.latvija.lv ir slēgti saskaņā ar VRAA  norādījumiem !

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Pakalpojuma nosaukums Veidlapas Apraksts
Dzimšanas fakta reģistrēšana   www.latvija.lv
Miršanas fakta reģistrācija   www.latvija.lv

e-pakalpojumi portālā Latvija.lv, kuri izveidoti Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas (CARIS) ietvaros:

e-pakalpojumi

 

Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana


 

e-pakalpojumi

 
Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana

 

e-pakalpojumi

 
Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana


 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību