top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Paziņojums par īpašuma tiesību trešo izsoli uz Durbes novada domei piederošu nekustamo īpašumu Skolas iela 2-10, Durbe, Durbes novads, kadastra Nr.6407 900 0045

 
Durbes novada dome nodod trešajai izsolei nekustamo īpašumu Skolas iela 2-10, Durbe, Durbes novads, kadastra numurs 6407 900 0045, kas sastāv no pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma 344/3825 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0092 001, no būves ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0092 002, no būves ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0092 003, no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6407 001 0092, ar kopējo platību 34.5 m2, īpašnieku noskaidrojot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsole notiks 2018.gada 17.jūlijā plkst.10.30 Durbes novada domes ēkā Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV -3447.
Izsoles sākumcena ir EUR 630,00 (seši simti trīsdesmit euro 00 centi).
Izsoles solis ir EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi).
Dalībniekam, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 16.jūlija plkst.16.00 jāreģistrējas Durbes novada domes kancelejā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.
Izsoles dalības maksa EUR 10,00 (desmit euro un 00 centi) un izsoles nodrošinājums EUR 63,00 (sešdesmit trīs euro 00 centi) līdz 2018.gada 16.jūlija plkst.16.00 jāiemaksā Durbes novada domes kasē vai jāpārskaita uz Durbes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000063895, AS Luminor Bank kontu Nr.LV14RIKO0002013068498, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Skolas iela 2-10, Durbe, izsole”. Izsoles dalības maksa un izsoles nodrošinājums ir uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir iemaksāta Durbes novada domes kasē vai ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā iepriekš norādītajā termiņā.Izsoles noteikumi            ►
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi, vakances Durbes KS Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību