top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā

 


Durbes ezera ekoloģiskā stāvokļa novērtējums.

(lasīt..!)

(pielikumi..!)
AICINĀM KURZEMNIEKUS ARĪ TURPMĀK AKTĪVI IESAISTĪTIES EZERU IZPĒTĒ UN APSAIMNIEKOŠANĀ
            Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir skaidrs, ka ezers ir tā vērtība un bagātība – tas ir gan zivju resurss, gan dažādu ūdens augu, dzīvnieku un putnu mājvieta, gan ūdens ieguves vieta, gan arī atpūtas vieta apkārtējiem iedzīvotājiem, bet vai mēs zinām, kas ietekmē ezerus un ko tieši varam darīt, lai uzlabotu tā kvalitāti un saglabātu šo resursu arī nākamajām paaudzēm?
            Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Durbes novada pašvaldību Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros pasūtījis un biedrība „Ūdensaina” izstrādājusi Sabiedrisko ezeru izpētes programmu (SEIP).
            Kurzemes plānošanas reģiona SEIP veido 4 apakšprogrammas:
·         Ezera un tā apkārtnes ainava;
·         Ezera krastu aizaugums;
·         Ezeru bioloģiskās daudzveidības izpēte – Ūdensaugi un aizaugums ar tiem;
·         Ezeru bioloģiskās daudzveidības izpēte – Ūdensdzīvnieki.
 
Katrai apakšprogrammai izstrādāta metodika ar detalizētu aprakstu par veicamajām darbībām, izpētot konkrētos ezeru rādītājus, kā arī darba lapas, lai ikvienam interesentam būtu iespējams to izdrukāt un strādāt pie ezera uz vietas. Pirmās un otrās apakšprogrammas realizācijas gaitā tiek savākta informācija par ezeru aizaugumu ar ūdensaugiem un tā krastu stāvokli šobrīd. Ezera pašreizējo stāvokli raksturojošā informācija tiek salīdzināta ar vēsturisko informāciju. Lai to izdarītu muzejos un ģimenes albumos tiek meklētas senas fotogrāfijas, kurās redzams kāds ezers un tā apkārtne ir izskatījusies agrāk, no tā paša skatu punkta ezers tiek fotografēts un iegūtie attēli salīdzināti ar vēsturiskajiem. Liels palīgs šajā darbā ir interneta portālā „Zudusī Latvija”  atrodamā informācija. Izvēlētā ezera apsekojuma laikā iegūto informāciju sabiedriskās ezeru izpētes programmas dalībnieki var ievadīt interneta vietnē, saņemot par tiem ekspertu slēdzienus, lai būtu iespējams saprast, par kādām tendencēm ezerā liecina tieši konkrētie novērojumi un iegūtie dati. Tādā veidā par atradumiem ir iespējams arī pastāstīt citiem vai arī iepazīties ar citu Programmas dalībnieku veikumu. Savukārt konkrētās pašvaldības darbinieki un teritorijas attīstītāji šo informāciju var izmantot izstrādājot dažāda līmeņa plānošanas dokumentus.
Sabiedrības iesaistīšanās šajā programmā ir brīvprātīga, balstīta uz rūpēm par savu apkārtējo vidi un vēlmi to saglabāt un aizsargāt. Kurzemes plānošanas reģions kopā ar tā pieaicinātajiem ekspertiem nodrošinājis metodisko materiālu izstrādi, dalībnieku praktisko apmācību četros semināros, mājas lapas izstrādi un ar to saistīto datu bāzes uzturēšanu.
Jau iepriekš sniegta informācija, ka projekta galvenais mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību u ilgtspējīgu apsaimniekošanu ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā. Ieviešot šo projektu tiek attīstīta infrastruktūra dabas resursu aizsardzībai ezeru teritorijās, lai novērstu draudus dabas vērtībām un nodrošinātu pieejamību apsaimniekošanas nolūkos, nodrošināta pieredzes apmaiņa starp dažādām ezeru apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm, nodrošinot lēmumu pieņēmējus ar informāciju par vides stāvokli ezeros un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī veicināta sabiedrības iesaistīšanās nodrošinot tās informēšanu par ezeru ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 
 

Sabiedriskās ezeru izpētes programmas vadlīnijas

*****


2014.gada martā tika pabeigti darbi pie autoceļa „Rijnieki-Dumbrāji”. Rekonstrukcijas darbus veica SIA „AD Būve” saskaņā ar A/S „VCI” izstrādāto tehnisko projektu - veicot atbilstošu ceļa pamatnes, amortizācijas (drenējošā) slāņa un nesošās grants virskārtas seguma izbūvi, sāngrāvju rakšanu un caurtekas izbūvi, automašīnu stāvvietas izbūvi. Autoruzraudzību veica A/S „VCI”, būvuzraudzību Kaspars Butkus.
Darbi tika veikti projekta „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros. Kopējās rekonstrukcijas izmaksas ir 135904,30 EUR. Latvijas-Lietuvas programmas finansējums ir 85 % no attiecināmām izmaksām, pašvaldības finansējums – 15%.

 

 
 
Ceļš pirms rekonstrukcijas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ceļš pēc rekonstrukcijas 
       


Šā gada 1.jūlijā  tika noslēgts līgums ar SIA „AD Būve” par autoceļa Rijnieki – Dumbrāji rekonstrukciju. Būvdarbu izpilde tiks veikta saskaņā ar A/S „VCI” izstrādāto tehnisko projektu un līgumsumma par autoceļu būvdarbiem ir 75837,50 Ls (bez PVN).
Līguma ietvaros ir paredzēts veikt ceļa rekonstrukciju, veicot atbilstošu ceļa pamatnes, amortizācijas (drenējošā) slāņa un nesošās grants virskārtas seguma izbūvi, sāngrāvju rakšanu un caurtekas izbūvi, automašīnu stāvvietas izbūvi. 
Autoceļa rekonstrukcija notiek projekta Nr.LLIV-326 „Pārobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ietvaros.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 711 623,05, no kuriem Latvijas  - Lietuvas programmas līdzfinansējums ir – 604 879,59, t.i. 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, savukārt vadošais partneris un partneri sniedz 15% līdzfinansējumu.
 
 
2012.gada 2.aprīlī tika uzsākta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadiem līdzfinansētā Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projekta Nr.LLIV-326 „Pārrobežu sadarbība ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā” ieviešana.
Projekta galvenais mērķis ir veicināt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu ezeru sateces baseinu teritorijās Kurzemes un Lietuvas pārrobežu teritorijā.
Projektā ir iesaistīti 12 partneri – Kurzemes plānošanas reģions (vadošais partneris), Liepājas pilsētas dome, Saldus novada dome, Durbes novada dome, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Talsu novada dome, Kuldīgas novada pašvaldība, Klaipēdas universitāte, Biržu Reģionālā parka direkcija, Tituvenu Reģionālā parka direkcija, Žemaitijas nacionālā parka direkcija, Mērsraga novada dome.
Durbes novada dome šī projekta ietvaros plāno šādas aktivitātes projekta koordinatora piesaiste; pievadceļa rekonstrukcija, lai nodrošinātu piekļuvi Durbes upes ietekai Durbes ezerā; tehniskā projekta izstrāde pārgāzes būvniecībai Durbes ezera hidroloģiskā režīma nodrošināšanai.
Projekts plānots īstenot līdz 2014.gada februārim.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL 711 623,05, no kuriem Latvijas  - Lietuvas programmas līdzfinansējums ir – 604 879,59, t.i. 85% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, savukārt vadošais partneris un partneri sniedz 15% līdzfinansējumu.

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību