top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā

                                                                           

 

Brīvprātīgie palīdz aizsargāt Kurzemes reģiona dabu.


                                                                                              


UPE BEZ ROBEŽĀM
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta ‘Live Venta’ noslēguma konference
(uzaicinājums...)
(konferences darba kārtība...)

Uzsākta Durbes ezera dabas aizsardzības plāna izstrāde


Ar Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu projekta „Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā” ietvaros ir uzsākta Durbes ezera, tai skaitā īpaši aizsargājamās teritorijas „Durbes ezera pļavas” dabas aizsardzības plāna 2012.-2019. gadam izstrāde. Plāna izstrādes mērķis ir nodrošināt reto un īpaši aizsargājamo sugu, kā arī biotopu aizsardzību, saglabājot Durbes ezera raksturīgo ainavu, vienlaicīgi nodrošinot Durbes novada ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību.
Apjomīgā, gandrīz 200 lappuses biezā dokumenta izstrādi līdz šā gada oktobrim veiks uzņēmums „L.U. Consulting”, kuram jau ir pieredze, izstrādājot līdzīgu plānu Liepājas ezeram. Aptuveni trešā daļa no ezera teritorijas jeb dabas liegums „Durbes ezera pļavas” kopš 2004. gada iekļautas „Natura 2000” aizsargājamo teritoriju sarakstā. Durbes novadam iepriekš bijusi  negatīva pieredze ar Dabas aizsardzības plāna izstrādi, kas dažādu iemeslu dēļ pārtraukta.
Jaunā plāna izstrādātāja „L.U. Consulting” valdes locekle, hidroloģe Loreta Urtāne uzsver, ka plānam ir jābūt vienošanās rezultātam par to, kādas vērtības ir jāsargā un kā šo teritoriju turpmāk apsaimniekot. Šajā procesā, viņasprāt, aktīvi ir jāpiedalās ezera krastos esošo zemju īpašniekiem un iedzīvotājiem, kas, tur saimniekojot, nodrošina savu eksistenci un bērnu nākotni. Plāna sabiedriskās apspriešanas pirmajā sanāksmē Durbes novada domē piedalījās ap 20 Durbes novada iedzīvotāju, kuri Urtānei un ornitologam Kārlim Milleram uzdeva jautājumus saistībā ar applūstošajām teritorijām, ezera aizaugšanu, putnu sugām, kas ligzdo ezera apkārtnē u.c. Plāna izstrādātāja vairākkārt aicināja iedzīvotājus izteikt savus ierosinājumus un ieteikumus, kurus solīja ņemt vērā dokumenta izstrādes procesā.
Kā sanāksmes laikā atzina Urtāne, šis ir pirmais gadījums Latvijā, kad pašvaldība rosinājusi  izstrādāt dabas aizsardzības plānu arī tām teritorijām, kas neietilpst īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstā. „Tas liecina, ka Durbes novada vadība ļoti nopietni domā par ezera teritoriju apsaimniekošanu un izmantošanu nākotnē,” sacīja Urtāne. Viņa arī atzina, ka savulaik „Natura 2000”  teritorijas veidotas lielā steigā un bez pietiekami laba pamatojuma. „Mūsu uzdevums ir vēlreiz nopietni izpētīt šīs teritorijas, saprast, kas ir to patiesās dabas aizsardzības vērtības un kā tās sargāt. Aizsardzība ne vienmēr ir aizliegums veikt, piemēram, saimniecisko darbību. Aizsardzība ir saprātīga un pareiza teritorijas apsaimniekošana,” uzskata Urtāne.
Bieži notiekot tā, ka dabas aizsardzības intereses tiek pretnostatītas teritorijas izmantošanas interesēm.”Tas, ko mēs gribam – ir nojaukt šīs robežas. Jāsaprot, ka vērtība ir arī cilvēki, kas šeit dzīvo un viņu intereses ir jāņem vērā – tās jāsabalansē dabas aizsardzības, ezera apsaimniekošanas un atpūtnieku interesēm,” uzskata Urtāne. Galarezultātam, viņasprāt, ir jābūt tādam, lai apmierināti ar plānu ir visi – gan zivis, kas dzīvo ezerā, un putni, kas tur ligzdo, gan zemju īpašnieki un pašvaldība.
Dabas aisardzības plāna izstrādes laikā plānots ievākt ūdens paraugus un noteikt ezrera piesārņojuma līmeni. Tāpat paredzēts noteikt ezera aizauguma līmeni, apzināt ezera resursus, tā apkārtnē ligzdojošo putnu skaitu, pētīt ūdenskrātuves hidroloģisko režīmu u.c. Kā sola plāna izstrādātāji, atsevišķa sanāksme tiks rīkota par ezera ūdens līmeņa stabilizāciju.
Kā informēja Urtāne, Dabas aizsardzības plāna 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana plānota jūnija beigās. Informācija par to un citām ar plāna izstrādi saistītām aktivitātēm būs atrodama Durbes novada domes interneta mājaslapā www.durbe.lv
Plāna izstrādāšanā piedalīsies ornitologi, hidrologi, biotopu eksperti un citi sertificēti speciālisti. Dabas aizsardzības plānam ir jābūt saskaņotam ar Ventas upju baseina apsaimniekošanas plānu 2010-2015.g. u.c. augstākstāvošiem plānošanas dokumentiem.
Projekta „Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā" vadošais partneris no Latvijas ir Kurzemes plānošanas reģiona administrācija kā arī Durbes, Kuldīgas un Saldus pašvaldības, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un biedrība„Liepājas ezeri”. Savukārt Lietuvas partneri ir Skodas rajona pašvaldības administrācija, Ventas reģionālais parks. Projekta kopējais budžets ir gandrīz 300 000 latu un to plānots īstenot līdz šī gada beigām.
 
Informāciju sagatavoja:
 
SIA „Rietumu Ziņas”
davisgutmanis@gmail.com
tālr. 28700882
 
Vairāk informācijas:
 
Ligita Laipeniece
projektu vadītāja
Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļa
mob.tālr. +371 29400634
www.kurzemesregions.lv
 
Uzsāk īstenot projektu par pārrobežu sadarbību Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā
 
2011.gada janvārī Kurzemes plānošanas reģiona administrācija ir uzsākusi īstenot projektu „Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā”.
Projekta teritorija aptver visu Ventas upes baseina teritoriju – Kurzemes reģionu Latvijā, Klaipēdas un Mažeiķu reģionus Lietuvā.
Punktveida un izkliedētā piesārņojuma slodze Latvijā un pārrobežu piesārņojuma pārnese no Lietuvas rada nozīmīgu ietekmi uz Baltijas jūras vides kvalitāti. Projekta mērķis ir sekmēt Ventas upes baseina teritorijas vides resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tādējādi veicinot  Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas Nr. 2000/60/EK ieviešanu pārrobežu kontekstā.
Lai uzlabotu Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbību, kā arī nodrošinātu pieredzes apmaiņu un plānotu kopīgus risinājumus ūdens kvalitātes uzlabošanai Ventas upes baseinā, projektā plānots izstrādāt Ventas upes baseina pārrobežu apsaimniekošanas plānu. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva Nr. 2000/60/EK (Ūdens struktūrdirektīva) nosaka, ka upes baseinā, kur ūdens resursu lietošanai var būt pārrobežu ietekme, prasības šajā direktīvā noteikto vides aizsardzības mērķu sasniegšanai, un, jo īpaši, visas pasākumu programmas, ir jāsaskaņo visā upes baseina rajonā. Šī prasība ir tieši attiecināma uz Ventas upes baseinu, kura viena trešdaļa atrodas Lietuvas teritorijā, bet divas trešdaļas Latvijas teritorijā. Latvijā un Lietuvā ir paralēli izstrādāti Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plāni, kas ietver vides kvalitātes mērķus un pasākumu programmas laba ūdeņu stāvokļa sasniegšanai katrā no valstīm līdz 2015.gadam. Tomēr abi minētie Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plāni koncentrējas uz katras valsts teritoriju un tajos nav ietverti konkrēti pārrobežu sadarbības pasākumi. Projekta uzdevums ir, balstoties uz Latvijas un Lietuvas Ventas baseina apgabala apsaimniekošanas plāniem, identificēt pārrobežu sadarbības pasākumus, izstrādāt pārrobežu pasākumu programmu un tās ieviešanas mehānismus, izveidot sabiedrības iesaistīšanas mehānismus, veikt konkrētus upes apsaimniekošanas pasākumus, izglītot un informēt Ventas upes baseina apgabala iedzīvotājus.
Lai uzlabotu virszemes ūdeņu kvalitāti un nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu, projektā paredzēts veikt upju un ezeru tīrīšanas darbus, vides novērtējumu un dabas aizsardzības plānu izstrādi.
Lai paaugstinātu sabiedrības vides apziņu Ventas upes baseina apsaimniekošanas jautājumos, projektā ir plānots īstenot plašu sabiedrisko kampaņu, organizēt apmācības pašvaldību pārstāvjiem, iesaistīt brīvprātīgos zivju resursu aizsardzības pasākumos, kā arī organizēt izglītojošu nometni un brīvprātīgo darbu upes attīrīšanai. Projektā paredzētas arī tādas aktivitātes kā dabas izziņas taku plānošana un veidošana, informatīvo stendu uzstādīšana.
Projekta partneri no Latvijas ir Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, Durbes, Kuldīgas un Saldus pašvaldības, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, un biedrība „Liepājas ezeri”, partneri no Lietuvas - Skodas rajona pašvaldības administrācija, Ventas reģionālais parks un Vaclova Inta muzejs.
Projektu atbalsta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam, plānotais kopējais budžets ir 426 675.47 EUR (299 869.23 LVL), 85% no tā ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.
Projektu plānots īstenot no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam.
 
2011.gada 24.janvārī
 
Informāciju sagatavoja:
Ligita Laipeniece
Projekta vadītāja
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 29400634
ligita.laipeniece@kurzemesregions.lv
 
  
Projekta „Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā” uzsākšanas sanāksme
 
2011.gada 24.janvārī Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2, 2.stāva mazajā zālē plkst.11.45 notika Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas projekta „Pārrobežu sadarbība Ventas baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā” uzsākšanas sanāksme, kurā piedalījās vadošā partnera - Kurzemes plānošanas reģiona un 8 projekta partneru - Durbes, Kuldīgas un Saldus pašvaldību, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, biedrības „Liepājas ezeri”, Skodas rajona pašvaldības administrācijas, Ventas reģionālā parka un Vaclova Inta muzeja pārstāvji. Tikšanās mērķis bija diskutēt un pārrunāt aktuālus projekta uzsākšanas un īstenošanas jautājumus, vienoties par projekta koordinēšanu un savstarpējo sadarbību projekta īstenošanā.
Pirmajā projekta periodā no 2011.gada janvāra līdz jūnijam projektā ir plānots uzsākt un īstenot šādas aktivitātes:
- Publisks pētījums Ventas upes baseina teritorijā par to, kādas ir iedzīvotāju zināšanas par upes baseina apsaimniekošanu un dabas aizsardzības jautājumiem. Tas nepieciešams, lai izzinātu trūkumus un apzinātu vajadzības sabiedrības informēšanai tālākajās projekta aktivitātēs – sabiedrības informēšanas un iesaistīšanas kampaņās.
- Durbes ezera hidroloģiskā izpēte un novērtējums. Iegūtā informācija un izpētes rezultāti tiks izmantoti Durbes ezera dabas aizsardzības plāna izstrādei.
- Ūdens kvalitātes un vides apstākļu novērtējums Ventas upē, balstoties uz ūdens paraugu analīzi pirms un pēc Ventas upes tīrīšanas darbu veikšanas, ar mērķi noteikt upes gultnes tīrīšanas ietekmi uz ūdens kvalitāti un vides apstākļiem Ventas upē.
- Ventas upes tīrīšana 2 atsevišķos posmos pie Kuldīgas, kopumā 450 m garumā.
- Mehanizēta Durbes ezera atsevišķu aizaugušo teritoriju attīrīšana, kā arī ezera piekrastes zonas attīrīšana, lai kavētu ezera aizaugšanu un uzlabotu piekļūšanas iespējas ezera apsaimniekošanas un rekreācijas vajadzībām.
- Dabas izziņas takas izveide pie Cieceres ezera aptuveni 400 m garumā. Dabas izziņas taka piedāvās iespēju gan bērniem, gan pieaugušajiem izzināt dabas procesus un atpūsties dabā.
- Tehniskā projekta izstrāde izglītojošas ūdens takas izveidei Vieksniai, Ventas reģionālajā parkā.
- Informācijas kampaņa brīvprātīgo vides inspektoru piesaistei, brīvprātīgo vides inspektoru apmācību organizēšana Lietuvā un Latvijā, kā arī vides inspektoru darbam nepieciešamā ekipējuma iegāde un atsevišķu reidu veikšana ar mērķi aizsargāt zivju resursus upēs uz ezeros.
Projektu atbalsta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam, plānotais kopējais budžets ir 426 675.47 EUR (299 869.23 LVL), 85% no tā ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.
Projektu plānots īstenot no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam.

 
2011.gada 28.janvārī
 
Informāciju sagatavoja:
Ligita Laipeniece
Projekta vadītāja
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr. 29400634
ligita.laipeniece@kurzemesregions.lv

 

 

IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) KAPU SVĒTKI DURBES NOVADĀ
     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību