top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

DURBES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI


Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Saistošo noteikumu pamatredakcija, grozījumi, precizējumi Saistošo noteikumu konsolidētā versija Piezīmes
1/2020 Durbes novada pašvaldības 2020.gada budžets Pamatredakcija - 1/2020
Paskaidrojumi
   
13/2019 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Durbes novadā Pamatredakcija - 13/2019    
8/2019 Par koku ciršanu ārpus meža Durbes novadā Pamatredakcija - 8/2019    
5/2019 Par ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu Durbes novadā Pamatredakcija - 5/2019    
4/2019 Durbes novada pašvaldības budžets 2019.gadam
Saistošie noteikumi Nr.14/2019   ►
Priekšsēdētāja ziņojums  ►

Saistošie noteikumi Nr.10/2019  ►

Paskaidrojuma raksts un priekšsēdētāja ziņojums ►
Saistošie noteikumi Nr.4/2019   
Paskaidrojuma raksts un priekšsēdētāja ziņojums   
Pielikums Nr.1.1.   
Pielikums Nr.1.2.   
Pielikums Nr.2.1.   
Pielikums Nr.2.2.   
Pielikums Nr.3       
Durbes novada vidēja termiņa autoceļa fonda izlietojuma programma 2019.-2021.gadam   
Durbes novada pašvaldības finansējums projektiem / aktivitātēm 2019.gadā   
Finansējuma apmērs izglītības iestāžu pedagogiem 01.01.-31.08.2019.   
   
2/2019 Par atbalstu kultūras projektiem Durbes novadā Pamatredakcija - Nr.2/2019    
18/2018 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Durbes novada domes 2018.gada budžets” pamatredakcija - Nr.18/2018    
17/2018 Par Durbes novada domes nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē pamatredakcija - Nr.17/2018    
16/2018 Grozījumi Durbes novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2014 “Durbes novada pašvaldības nolikums” pamatredakcija - Nr.16/2018    
15/2018 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.15/2017 “Durbes novada domes 2018.gada budžets” pamatredakcija - Nr.15/2018    
13/2018 Par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Durbes novadā" pamatredakcija - Nr.13/2018    
12/2018 Par Durbes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai pamatredakcija - Nr.12/2018    
11/2018 Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, un grupu kompelktācijas kārtību Durbes pirmsskolas izglītības iestādē "Ābolītis" pamatredakcija - Nr.11/2018    
4/2018 Durbes novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei pamatedakcija - Nr.4/2018    
2/2014 Durbes novada pašvaldības nolikums grozījumi Nr.3/2020
grozījumi Nr.2/2020

grozījumi Nr.9/2019

grozījumi Nr.16/2018

grozījumi - Nr.7/2018

grozījumi - Nr.6/2018

grozījumi - Nr.1/2018

grozījumi - Nr.8/2017
grozījumi - Nr.3/2017
grozījumi - Nr.15/2014
grozījumi - Nr.14/2014
grozījumi - Nr.7/2014
pamatredakcija - Nr.2/2014

Saistošo noteikumu konsolidētā versija uz 30.01.2020.

Saistošo noteikumu konsolidētā versija ar visiem grozījumiem uz 31.08.2018.


Saistošo noteikumu konsolidētā versija ar visiem grozījumiem uz 24.05.2018.
 
1/2017 Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets grozījumi - Nr.18/2017
grozījumi - Nr.14/2017
grozījumi - Nr.11/2017
grozījumi - Nr.9/2017
grozījumi - Nr.6/2017
grozījumi - Nr.5/2017
grozījumi - Nr.2/2017
pamatredakcija - Nr.1/2017
   
1/2014 Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā grozījumi - Nr.1/2019
grozījumi - Nr.3/2018

grozījumi - Nr.16/2017

grozījumi - Nr.4/2017
grozījumi - Nr.8/2016
grozījumi - Nr.2/2016
grozījumi - Nr.8/2015
grozījumi - Nr.4/2015
grozījumi - Nr.3/2015
grozījumi - Nr.10/2014
pamatredakcija - Nr.1/2014
Saistošo noteikumu konsolidētā versija ar visiem grozījumiem uz 29.03.2018.  
13/2017 Par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu Durbes novadā precizējumi - lēmums Nr.296
pamatredakcija - Nr.13/2017
Saistošo noteikumu konsolidētā versija ar visiem grozījumiem uz 28.12.2017.  
15/2017 Par Durbes novada pašvaldības 2018.gada budžetu pamatredakcija - Nr.15/2017    
17/2017 Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pamatredakcija - Nr.17/2017    
10/2016 Par ģimenes asistenta pakalpojumu piešķiršanu Durbes novada iedzīvotājiem pamatredakcija - Nr.10/2016    
6/2012 Par svētku pabalstiem Durbes novadā grozījumi - Nr.12/2019
grozījumi - Nr.3/2019

grozījumi - Nr.5/2018

grozījumi - Nr.11/2016

grozījumi - Nr.11/2014
grozījumi - Nr.23/2013
pamatredakcija - Nr.6/2012
Saistošo noteikumu konsolidētā versija uz 27.11.2019.

Saistošo noteikumu konsolidētā versija uz 29.03.2019.


Saistošo noteikumu konsolidētā versija uz 29.03.2018.
 
4/2012 Par personu aprūpi mājās Durbes novadā grozījumi - Nr.22/2013
pamatredakcija - Nr.4/2012
Saistošo noteikumu konsolidētā versija ar visiem grozījumiem uz 28.11.2013.  
7/2017 Durbes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums pamatredakcija - Nr.7/2017    
12/2017 Par nekustamā īpašuma nodokli Durbes novadā pamatredacija - Nr.12/2017
iesnieguma veidlapa (pdf)
iesnieguma veidlapa (word)
   
1/2016 Durbes novada domes 2016.gada budžets grozījumi Nr.7/2016
grozījumi - Nr.4/2016

pamatredakcija - Nr.1/2016
   
6/2016 Mājdzīvnieku, tajā skaitā, suņu un kaķu, turēšanas noteikumi Durbes novadā pamatredakcija - Nr.6/2016    
9/2016 Par Durbes novada simbolikas lietošanu precizējumi
pamatredakcija - Nr.9/2016
   
1/2015 Durbes novada domes 2015.gada budžets grozījumi - Nr.10/2015
grozījumi - Nr.7/2015

grozījumi - Nr.6/2015

grozījumi - Nr.5/2015

pamatredakcija - Nr.1/2015
   
2/2015 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība pamatredakcija - Nr.2/2015    
9/2015 Par Durbes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu pamatredakcija - Nr.9/2015    
4/2014 Durbes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi pamatredakcija - Nr.4/2014    
8/2014 Par pabalstu mācību uzsākšanai pirmklasniekiem pamatredakcija - Nr.8/2014    
10/2013 Par neapbūvētu  zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Durbes novadā pamatredakcija - Nr.10/2013    
14/2013 Durbes novada saistošo noteikumu Nr.8/2010 "Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu ražošanai Durbes novadā" grozījumi grozījumi - Nr.14/2013    
17/2013 Par grozījumiem "Durbes novada domes un tās pakļautības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu noteikumi" grozījumi - Nr.17/2013    
18/2013 Par būvnodevām par būvatļaujas saņemšanu Durbes novadā pamatredakcija - Nr.18/2013    
21/2013 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Durbes novadā pamatredakcija - Nr.21/2013   Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums Nr.2.3.35/95

V
ienošanās
7/2010 Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Durbes novadā   Saistošo noteikumu konsolidētā versija  
8/2010 Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu ražošanai Durbes novadā pamatredakcija - Nr.8/2010    
16/2010 Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību pamatredakcija - Nr.16/2010    
16/2009 Nodevas par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu   Saistošo noteikumu konsolidētā versija