top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

DURBES NOVADA DOMES SAISTOŠIE NOTEIKUMI


Saistošo noteikumu Nr. Saistošo noteikumu nosaukums Saistošo noteikumu pamatredakcija, grozījumi, precizējumi Saistošo noteikumu konsolidētā versija Piezīmes
2/2021 Par grozījumiem Durbes novada domes saistošajos noteikumos Nr.9/2020 “Durbes novada pašvaldības 2021.gada budžets” Grozījumi 2 /2021    
1/2021 Par pabalstu ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbības ierobežošanu
Pamatredakcija - 1/2021

Iesnieguma veidlapa
   
8/2020 Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Durbes novada pašvaldībā Pamatredakcija - 8/2020    
9/2020 Durbes novada pašvaldības 2021.gada budžets Pamatredakcija - 9/2020
Budžeta paskaidrojumi
Budžeta pielikumi
Investīciju plāns
   
1/2020 Durbes novada pašvaldības 2020.gada budžets Pamatredakcija - 1/2020
Paskaidrojumi

G
rozījumi 5/2020
   
13/2019 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Durbes novadā Pamatredakcija - 13/2019    
8/2019 Par koku ciršanu ārpus meža Durbes novadā Pamatredakcija - 8/2019    
5/2019 Par ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu Durbes novadā Pamatredakcija - 5/2019    
4/2019 Durbes novada pašvaldības budžets 2019.gadam
Saistošie noteikumi Nr.14/2019   ►
Priekšsēdētāja ziņojums  ►

Saistošie noteikumi Nr.10/2019  ►

Paskaidrojuma raksts un priekšsēdētāja ziņojums ►
Saistošie noteikumi Nr.4/2019   
Paskaidrojuma raksts un priekšsēdētāja ziņojums   
Pielikums Nr.1.1.   
Pielikums Nr.1.2.   
Pielikums Nr.2.1.   
Pielikums Nr.2.2.   
Pielikums Nr.3       
Durbes novada vidēja termiņa autoceļa fonda izlietojuma programma 2019.-2021.gadam   
Durbes novada pašvaldības finansējums projektiem / aktivitātēm 2019.gadā   
Finansējuma apmērs izglītības iestāžu pedagogiem 01.01.-31.08.2019.   
   
2/2019 Par atbalstu kultūras projektiem Durbes novadā Pamatredakcija - Nr.2/2019    
17/2018 Par Durbes novada domes nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē pamatredakcija - Nr.17/2018    
13/2018 Par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Durbes novadā" pamatredakcija - Nr.13/2018

g
rozījumi - 4/2020
 
Saistošo noteikumu konsolidētā versija uz 28.05.2020.  
12/2018 Par Durbes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai pamatredakcija - Nr.12/2018    
11/2018 Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, un grupu kompelktācijas kārtību Durbes pirmsskolas izglītības iestādē "Ābolītis" pamatredakcija - Nr.11/2018    
4/2018 Durbes novada pašvaldības palīdzība audžuģimenei pamatedakcija - Nr.4/2018    
2/2014 Durbes novada pašvaldības nolikums grozījumi Nr.3/2020
grozījumi Nr.2/2020

grozījumi Nr.9/2019

grozījumi Nr.16/2018

grozījumi - Nr.7/2018

grozījumi - Nr.6/2018

grozījumi - Nr.1/2018

grozījumi - Nr.8/2017
grozījumi - Nr.3/2017
grozījumi - Nr.15/2014
grozījumi - Nr.14/2014
grozījumi - Nr.7/2014
pamatredakcija - Nr.2/2014

Saistošo noteikumu konsolidētā versija uz 26.03.2020.

Saistošo noteikumu konsolidētā versija uz 30.01.2020.


Saistošo noteikumu konsolidētā versija ar visiem grozījumiem uz 31.08.2018.


Saistošo noteikumu konsolidētā versija ar visiem grozījumiem uz 24.05.2018.
 
1/2017 Durbes novada pašvaldības 2017.gada budžets grozījumi - Nr.18/2017
grozījumi - Nr.14/2017
grozījumi - Nr.11/2017
grozījumi - Nr.9/2017
grozījumi - Nr.6/2017
grozījumi - Nr.5/2017
grozījumi - Nr.2/2017
pamatredakcija - Nr.1/2017
   
1/2014 Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Durbes novadā grozījumi - Nr.7/2020
grozījumi - Nr.1/2019

grozījumi - Nr.3/2018

grozījumi - Nr.16/2017

grozījumi - Nr.4/2017
grozījumi - Nr.8/2016
grozījumi - Nr.2/2016
grozījumi - Nr.8/2015
grozījumi - Nr.4/2015
grozījumi - Nr.3/2015
grozījumi - Nr.10/2014
pamatredakcija - Nr.1/2014

Saistošo noteikumu konsolidētā versija ar visiem grozījumiem uz 13.11.2020.

Saistošo noteikumu konsolidētā versija ar visiem grozījumiem uz 30.05.2019.


Saistošo noteikumu konsolidētā versija ar visiem grozījumiem uz 29.03.2018.
 
15/2017 Par Durbes novada pašvaldības 2018.gada budžetu
grozījumi
 - Nr.18/2018

grozījumi - Nr.15/2018


pamatredakcija - Nr.15/2017
   
17/2017 Par dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pamatredakcija - Nr.17/2017    
10/2016 Par ģimenes asistenta pakalpojumu piešķiršanu Durbes novada iedzīvotājiem pamatredakcija - Nr.10/2016    
6/2012 Par svētku pabalstiem Durbes novadā grozījumi - Nr.6/2020
grozījumi - Nr.12/2019

grozījumi - Nr.3/2019

grozījumi - Nr.5/2018

grozījumi - Nr.11/2016

grozījumi - Nr.11/2014
grozījumi - Nr.23/2013
pamatredakcija - Nr.6/2012

Saistošo noteikumu konsolidētā versija ar visiem grozījumiem uz 13.11.2020.

Saistošo noteikumu konsolidētā versija uz 27.11.2019.


Saistošo noteikumu konsolidētā versija uz 29.03.2019.


Saistošo noteikumu konsolidētā versija uz 29.03.2018.
 
4/2012 Par personu aprūpi mājās Durbes novadā grozījumi - Nr.22/2013
pamatredakcija - Nr.4/2012
Saistošo noteikumu konsolidētā versija ar visiem grozījumiem uz 28.11.2013.  
7/2017 Durbes ezera licencētās makšķerēšanas nolikums pamatredakcija - Nr.7/2017    
12/2017 Par nekustamā īpašuma nodokli Durbes novadā pamatredacija - Nr.12/2017
iesnieguma veidlapa (pdf)
iesnieguma veidlapa (word)
   
1/2016 Durbes novada domes 2016.gada budžets grozījumi Nr.7/2016
grozījumi - Nr.4/2016

pamatredakcija - Nr.1/2016
   
6/2016 Mājdzīvnieku, tajā skaitā, suņu un kaķu, turēšanas noteikumi Durbes novadā pamatredakcija - Nr.6/2016    
9/2016 Par Durbes novada simbolikas lietošanu precizējumi
pamatredakcija - Nr.9/2016
   
1/2015 Durbes novada domes 2015.gada budžets grozījumi - Nr.10/2015
grozījumi - Nr.7/2015

grozījumi - Nr.6/2015

grozījumi - Nr.5/2015

pamatredakcija - Nr.1/2015
   
2/2015 Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība pamatredakcija - Nr.2/2015    
9/2015 Par Durbes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu pamatredakcija - Nr.9/2015

G
rozījumi - 10/2020
   
4/2014 Durbes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi pamatredakcija - Nr.4/2014    
8/2014 Par pabalstu mācību uzsākšanai pirmklasniekiem pamatredakcija - Nr.8/2014    
10/2013 Par neapbūvētu  zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Durbes novadā pamatredakcija - Nr.10/2013    
14/2013 Durbes novada saistošo noteikumu Nr.8/2010 "Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu ražošanai Durbes novadā" grozījumi grozījumi - Nr.14/2013    
17/2013 Par grozījumiem "Durbes novada domes un tās pakļautības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu noteikumi" grozījumi - Nr.17/2013    
18/2013 Par būvnodevām par būvatļaujas saņemšanu Durbes novadā pamatredakcija - Nr.18/2013    
21/2013 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Durbes novadā pamatredakcija - Nr.21/2013   Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums Nr.2.3.35/95

V
ienošanās
7/2010 Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās Durbes novadā   Saistošo noteikumu konsolidētā versija  
8/2010 Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu ražošanai Durbes novadā pamatredakcija - Nr.8/2010    
16/2010 Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību pamatredakcija - Nr.16/2010    
16/2009 Nodevas par pašvaldības oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu   Saistošo noteikumu konsolidētā versija