top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Durbes novada dome aicina pieteikties uz
vakantajiem amatiem
- Dunalkas kultūras nama vadītājs /informācija par vakanci/

- Būvinženieris /informācija par vakanci/Durbes novada izglītības iestādēs sagaidīta pirmā skolas diena  


2.septembrī skolotāji, skolēni un viņu vecāki pulcējās A.Kronvalda Durbes pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē "Ābolītis", lai ar labām domām un krāšņiem ziediem sagaidītu jauno 2019./2020. mācību gadu. A.Kronvalda Durbes pamatskolā šogad mācības uzsāka 26 pirmklasnieki. 

►Fotogalerija no Zinību dienas 

 

Aicina pieteikties dalībai amatiermākslas kolektīvos Lieģu kultūras nama vadītāja aicina pieteikties dalībniekus amatiermākslas kolektīvos. Informācija 
 


Aicina pieteikties zelta kāzu gaviļniekus!

Lai realizētu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu un godinātu Durbes novada iedzīvotājus to nozīmīgās dzīves jubilejās – 70, 80, 90, 95, 100 un katru nākamo dzīves gadu jubileja un zelta kāzu jubileja, ar Durbes novada domes 2019.gada 29.marta sēdes lēmumu Nr.71 (prot.Nr.3  11.§) apstiprināti Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2019 “Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par svētku pabalstiem Durbes novadā” ”, ar ko paredzēts godināt Durbes novada iedzīvotājus svinot kopdzīves zelta kāzu jubileju.
Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2019 “Par grozījumiem Durbes novada saistošajos noteikumos Nr.6/2012 “Par svētku pabalstiem Durbes novadā” stājās spēkā 2019.gada 01.maijā (publicēti Durbes novada domes bezmaksas informatīvajā izdevumā “Durbes novada vēstis” 2019.gada 2.maija izdevumā Nr.51).
Ņemot vērā, ka Durbes novada pašvaldībai nav iespējas izgūt datus par Durbes novada iedzīvotājiem, kuri svin kopdzīves zelta kāzu jubileju, lūdzam šos pārus personīgi pieteikties, uzrādot laulības apliecību.
Durbes novada pašvaldība aicina pieteikties pārus, kuri svinēja un svinēs kopdzīves zelta kāzu jubileju, sākot ar 2019.gada 01.maiju.
Pieteikties iespējams:

  1. Durbes novada domē (Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads);
  2. Durbes pilsētas un pagasta pārvaldē (Skolas iela 3, Durbe, Durbes novads);
  3. Dunalkas pagasta pārvaldē (“Pagastmāja”, Dunalka, Dunalkas pagasts, Durbes novads);
  4. Vecpils pagasta pārvaldē (“Pagastnams”, Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads).

Pieteikuma veidlapa   ►


 
 

 


 

 

          

PAZIŅOJUMS PAR DURBES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.-2026.GADAM
IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

        Saskaņā ar Durbes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu Nr.167 (prot.Nr.7 2. §)
“Par Durbes novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu”, tiek uzsākta Durbes novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrāde.
    Attīstības programma ir vidēja termiņa (līdz septiņiem gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nodrošina mērķtiecīgu novada teritorijas attīstību ilgtermiņā. Attīstības programma ir pamats pašvaldības budžeta līdzekļu plānveida izlietošanai dažādu nozaru attīstības projektiem, kā arī investīciju piesaistei.

Programmas izstrādes uzdevumi:

      1. definēt Durbes novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;
      2. izvērtēt un ņemt vērā plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Durbes novada teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kuriem robežojas Durbes novada pašvaldība;
      3. 
apzināt un ievērot iepriekš izstrādātos Durbes novada plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras objektus;
      4. 
nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju viedokļu apzināšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam;
      5. 
izstrādāt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumu, ja saskaņā ar Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldes lēmumu tas ir nepieciešams.

 

      Attīstības programmas izstrādes ietvaros tiks nodrošināta arī sabiedrības līdzdalība programmas izstrādē. Informācija par sabiedrības iesaistes iespējām un plānotajām aktivitātēm tiks publicēta Durbes novada pašvaldības mājaslapā www.durbe.lv un bezmaksas informatīvajā izdevumā “Durbes novada vēstis”.
       
        Ar šobrīd spēkā esošo Attīstības programmu 2013. – 2019.gadam var iepazīties Durbes novada pašvaldības mājaslapā www.durbe.lv sadaļā “Attīstība”.
 
        Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Durbes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Kristīne Diķe, tālr. 63484985; e-pasts: kristine.dike@durbe.lv
 
        Aicinām ikvienu iesaistīties Durbes novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrādē!

 

<   Durbes novada domes lēmums
" Par Durbes novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu"   >

 Nosvinēti Durbes ezera svētki

 

Aizrautīgi un interesanti četru dienu garumā nosvinēti Durbes ezera svētki. 

►Atskats uz svētkiem fotogrāfijās

 


A.Kronvalda Durbes pamatskolas topošiem skolēniem un vecākiem!


Vecāku iesniegumus par bērnu uzņemšanu skolā var iesniegt katru darba dienu no 9.00-13.00, līdzi ņemot skolēna dzimšanas apliecību.
Neskaidrību gadījumā zvanīt 27842747. 


 

 


Apstiprināti
publiskās apspriešanas  “Par Durbes novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu” rezultāti un pieņemts lēmums 
 

27.jūnijā, Durbes novada domes sēdē tika apstiprināti publiskās apspriešanas rezultāti. Balstoties uz rezultātiem Durbes novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma - nelikvidēt un negrozīt Durbes novada administratīvās teritorijas robežas un neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvāto variantu par pašvaldību skaita samazināšanu no 119 līdz 35 pašvaldībām. 

Apskatīt Durbes novada domes lēmumu 
 


aDurbes novada Vecpils pagastā konstatēts šogad pirmais Āfrikas cūku mēra gadījums mājas cūkām !

Lasīt vairāk... 


Pašvaldība vēlas rast risinājumu Dunalkas skolas ēku turpmākajam pielietojumam

       
       2018./2019. mācību gadam noslēdzoties savu darbību beidza A.Spāģa Dunalkas pamatskola un līdz ar to skolas ēkām ir nepieciešams rast jaunu pielietojumu.
Durbes novada pašvaldība lūdz izteikt priekšlikumus, kā bijušās skolas ēkas (divas ēkas, palīgēkas un pieguļošā teritorija) varētu tikt izmantotas nākotnē.
Pašvaldība arī aicina atsaukties uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas vai citus interesentus kuri varētu un vēlētos izmantot ēkas.
 
Priekšlikumus varat iesniegt Durbes novada domē vai pagastu pārvaldēs, kā arī sūtot uz e-pastu dome@durbe.lv.
Interesentiem lūdzam vērsties Durbes novada dome kancelejā. 


Ēku fotogrāfijas 
 

Latvijā notiek Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu apzināšana 


Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, kāda, cik daudz, kādā kvalitātē un kurās vietās sastopama dabas daudzveidība, kādi ir nepieciešamie pasākumi, lai to saglabātu un nodrošinātu pastāvēšanu arī nākotnē. Lasīt vairāk... 

►Informācija par dabas skaitīšanu 

 

 

 


Durbes novada kauss 2019 


   Vēsajā un vējainajā 26.maija rītā JSK “Atvases” sagatavotajā sacensību laukumā pulcējās sportisti ar saviem zirgiem, lai piedalītos jāšanas sporta sacensībās šķēršļu pārvarēšanā - Durbes novada kauss, kurš norisinājās jau trešo reizi. Lasīt vairāk... 

Sacensību rezultāti un fotogalerija

 


 

Atklāts skatu tornis un atpūtas vieta pie
Durbes ezera

 

Silta, mierīga un saulaina pavasara diena – 18.aprīlis, kad Durbes ezerā pulcējušies lielie, baltie paugurknābju gulbji, bet pie Durbes ezera sanākuši interesenti ar vienu kopīgu mērķi – atklāt uzbūvēto skatu torni un labiekārtoto laukumu. Lasīt vairāk...

Fotogalerija (D.Ģelža foto) 
 


 

Uzsākta valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana 

 


 Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbinieki laika periodā no 2019. gada marta līdz decembrim, veiks valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas darbus arī Durbes novada teritorijā. Lasīt vairāk... 

 

 


 


Izmantosim atkritumu šķirošanas konteinerus 

 

  Durbes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus šķirot atkritumus un bez maksas tos izmest ikvienam brīvi pieejamos atkritumu šķirošanas konteineros. Lasīt vairāk... 


 


Durbes novada uzņēmēju kontaktu aktualizēšana 

 

Durbes novada pašvaldība sadarbībā ar lauksaimniecības konsultanti ir uzsākusi Durbes novada mājaslapas Uzņēmējdarbības sadaļas uzlabošanu. Lai varētu aktualizēt/uzlabot Durbes novada mājaslapas Uzņēmējdarbības sadaļu un arī konsultantam būtu precīzi Durbes novada uzņēmēju kontakti lūgums sava uzņēmuma darbības virziena aprakstu/virzienu, aktuālo kontaktinformāciju, logo, fotoattēlus u.c. informāciju par savu uzņēmumu iesūtīt uz e-pastu aiva.kasparovica@llkc.lv  

 


 

 

Durbes novada pašvaldība piedalās projektā

"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"  


 


Informācija par Durbes novada kapsētām

 

 Lasīt tālāk…


Saistošie noteikumi Nr.4/2014 “Durbes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”. skatīt 

 Šajā dienā nav neviena notikuma.
 
IZMAIŅAS DARBA LAIKOS 
                  (skatīt...) 

     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


     
      
Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Sludinājumi,noma, vakances Durbes KS Kapitālsabiedrības Attīstība Senioriem Sabiedrība Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Durbes novada vēstis Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvs ArhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Priediena kapsēta
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 

 
    Informācija par e-veselību