top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas
Skolas  padomes sēdes protokoli


Ata Kronvalda Durbes pamatskolas
11.11.2021.
Skolas  padomes sēdes lēmums
 
1. Apstiprināt Maiju Pēku  par Skolas padomes priekšsēdētāju.Ata Kronvalda Durbes pamatskolas
12.05.2021.
Skolas  padomes sēdes lēmums
 
 1. Apstiprināt individuālo mācību līdzekļu sarakstus 2021./2022.mācību gadam.
 1. Apstiprināt grozījumus skolas iekšējās kārtības noteikumos.
 


Ata Kronvalda Durbes pamatskolas
14.12.2020.
Skolas  padomes sēdes lēmums


 1. Saskaņot Kārtību  “Piešķirtā finansējuma sadalīšanas kārtība attālinātā  mācību procesa laikā” .
 1. Apstiprināt Maiju Pēku  par Skolas padomes priekšsēdētāju.Ata Kronvalda Durbes pamatskolas
20.08.2020.
Skolas  padomes sēdes lēmums
 
 1. Neatļaut skolēniem atstāt skolas telpas līdz plkst. 12:35.


Ata Kronvalda Durbes pamatskolas 
13.11.2019.
Skolas  padomes sēdes lēmums


 1. 1.-4.klasei dienasgrāmata drukātā veidā ( nodrošina skola), 5.-9.klasei dienasgrāmata e-klasē, drukātā veidā  uz vecāku iesnieguma pamata ( nodrošina skola).
 2. Rast risinājumu sportisku aktivitāšu nodrošināšanai pēcpusdienās  2 reizes nedēļā.
 3. Izstrādāt noteikumus par kārtību skolas autobusā.
 4. 1.-3.klases skolēnu vecāki,  mācību  vielas padziļinātai apguvei,  izvēlas ne vairāk  kā 2 fakultatīvās nodarbības , sākot no 2020./2021.mācību gada.
 5. Apstiprināt Līgu Hartmani par Skolas padomes priekšsēdētāju.
 6. Sagatavoto SVID analīzi un priekšlikumus nākošajiem 3 gadiem ņemt par pamatu tālākai Attīstības plāna izstrādei un iesniegšanai saskaņošanai  pašvaldībā.

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas
23.05.2019.
Skolas  padomes sēdes lēmums
 
 
 1. Apstiprināt individuālo mācību līdzekļu sarakstus 2019/2020.m.g.
 1. Projekta “Esi Līderis” līgumā iekļaut punktu par līdzekļu atgriešanu pašvaldībai, ja pašvaldība par dalību projektā samaksājusi, bet skolēns pārtrauc mācības projektā.


Ata Kronvalda Durbes pamatskolas
Skolas  padome 27.11.2018.

 
Darba kārtībā
 
 1. Skolas padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.
 2. Izglītības programmas.
 3. Profesionālās ievirzes programmas.
 4. Attīstības plāns.
 5. Dažādi jautājumi.
 
Sēdes lēmumi:

 
 1. Apstiprināt Kristīni Sikorsku par Skolas padomes priekšsēdētāju.
 2. Līdz 2019.gada aprīlim klašu vecāku sapulcēs pārrunāt  un noskaidrot vecāku viedokli par speciālās programmas izglītojamajiem ar garīgās atpalicības traucējumiem, kods 21015811,  licencēšanu.
 3. Līdz 2019.gada aprīlim klašu vecāku sapulcēs pārrunāt  un noskaidrot vecāku viedokli par profesionālās ievirzes programmu licencēšanu.


 
Ata Kronvalda Durbes pamatskolas
Skolas  padome 29.03.2018.


 
Darba kārtībā
 
1.      Par karsto dzērienu  automāta uzstādīšanu skolā.
2.      Par nepieciešamo mācību līdzekļu nodrošinājumu 2018./2019.m.g.
3.      Mobilo telefonu lietošana 1.-4.klasē.
4.      Dažādi jautājumi.
 
Sēdes lēmumi:
 
1.  Nelikvidēt karsto dzērienu automātu skolā.
2.  Ierakstīt sarakstā “ precizēt mājturība meitenēm individuālo mācību līdzekļu sarakstu pirms mācāmās vielas apguves”.
3.  Apstiprināt individuālo mācību līdzekļu sarakstus 2018./2019.m.g.
 
4.        1.-4. klasē telefonus nelietot līdz attiecīgo klašu mācību stundu beigām.
5.        Iekļaut “ Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā”  skaidrojošu papildus informāciju par radošo darbu vērtējuma uzlabošanu.
Veikt izmaiņas “ Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības” 26. punktā-skolēns, vienojoties ar skolotāju, var uzlabot vērtējumu vienu reizi 3 nedēļu laikā.  

Ata Kronvalda Durbes pamatskolas
 Skolas  padome 08.11.2017
 
Darba kārtībā:

 1. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšana.
 2. Skolas padomes reglamenta  apspriešana , apstiprināšana   
 3. Dažādi jautājumi 
 
Sēdes lēmumi:
 
 1. Skolas padomes priekšsēdētāja  amatā ievēlēja Santu Buciku.
 2. Apstiprināja Skolas padomes reglamentu.
 3. Lūgt domei nākamā gada budžetā iekļaut finansējumu direktora vietniekam audzināšanas darbā.

 

2017.gada 31.augusta Skolas padomes sēdes  protokola Nr.3 lēmums:

1.      Saskaņot 29.08.2017.sagatavotos “Iekšējās kārtības noteikumus”. Ata Kronvalda Durbes vidusskolas
Skolas  padomes sēdes protokoli

Ata Kronvalda Durbes vidusskolas 
16.05.2017.Skolas  padomes sēdes lēmums
 
 1.      Apstiprināt individuālo mācību līdzekļu sarakstus 2017./2018.mācību gadamAta Kronvalda Durbes vidusskolas
24.01.2017.Skolas  padomes sēdes lēmumi
 
 1.      Apstiprināt Skolas padomes reglamentu.
2.      Apstiprināt Skolas padomes darba plānu.

Durbē

Ata Kronvalda Durbes vidusskolas vecāku padome 07.12.2016.
 
Darba kārtībā
 1. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšana.
 2. Skolas statusa maiņa.
 3. Skolas attīstības plāns 2017.-2020.gadam.
 4. Direktores atskaite par paveikto 2015./2016.m.g.
 
 
Sēdes lēmumi
 1. Atbalsta Ata Kronvalda Durbes vidusskolas statusa   maiņu  uz Ata Kronvalda Durbes pamatskolu.
       2. Skolas padomes priekšsēdētāja  amatā ievēlēja Santu Buciku.

Durbē

Sapulce notiek: 2016.gada 13.aprīlī
Nolemj:


1. 1. 2.klasei stundu sarakstā iekļaut glītrakstīšanu.
 
2. Apstiprināt individuālo mācību līdzekļu1.-9.klasei  sarakstu 2016./2017.māc.gadam.
 
3. Apstiprināt zinātniski pētniecisko darbu  izstrādi 8.klasē. ZPD neizstrādāšanas gadījumā noteikt darba izstrādi pagarinātajā mācību gadā.
 


 

Durbē
 
 
Sapulce notiek 2015.gada 3.septembrī
 
Sapulci protokolē:  lietvede Līga Gūtmane
 
Sapulcē piedalās vecāki: Pārsla Stiebriņa,  Valda Skrube, Laima Kārkliņa, Maija Pēka, Kristīne Žīgure, Iveta Buce, skolas vadība : direktore Kristīne Bruzule, direktora vietniece Ineta Untule.
 
 
 
Darba kārtībā:
      1. Atskaite par 9.klases skolēnu sekmēm valsts pārbaudes darbos un turpmākajām gaitām.
      2. Skolas budžets.                                                                  
      3. Dažādi jautājumi   
            4. Plānotais 2016.gadā
 
 
Nolemj:
 
1. Noskaidrot, vai ir iespēja skolā iegūt velosipēdista vadītāja apliecību.
 
2. Sagatavot un nosūtīt pašvaldībai vēstuli par nepieciešamajiem remontiem skolā un skolas apkārtnē 2016.gadā.
 
3. 2016.gada maijā neapbalvot skolēnus, kuriem nav piezīmju dienasgrāmatā.
 

 

 Durbē
 
 
Sēde notiek 2014.gada 22.septembrī
 
Lēmumi:
 

 1. Mācību ekskursijas bijušā rajona robežās: transports un apskates objekti – sedz pašvaldība; ārpus rajona: transports- sedz pašvaldība, bet apskates objekti, ēšana – vecāku līdzfinansējums.
 2. Mācību grāmatas obligāti apvākot ( ar sev pieejamu materiālu). Pēc stundām skolas bibliotēkā iespēja grāmatas apvākot ar skolas dotu materiālu. Nozaudēšanas gadījumā  pērk vietā tādu pašu mācību grāmatu  vai līdzvērtīgu citu grāmatu.
 3. Mācību līdzekļus: klades, burtnīcas, zīmuļus vecāki pērk paši. Mājturības materiālus pērk paši: ja vēlas darbiņu nest uz mājām; ja strādā ar skolas doto materiālu- darbs paliek skolā.
 4. Obligāti rakstīt piezīmi dienasgrāmatā tiem skolēniem, kuriem nav līdzi mācību grāmata vai mācību līdzekļi.
 5. Skolas teritorijā ierīkot āra trenažierus ( lielākiem bērniem), stadionā- velotreku.
 6. Novada mājas lapā regulāri atjaunot informāciju par skolu.
 7. Vecākiem informācija par skolā notiekošo.

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību