top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Vecpils pagasta bibliotēkā:

 
Adrese: 
Vecpils pamatskola,  Vecpils pagasts,  LV 3441
tālr. 26588629
 
Bibliotēkas vadītājs:  
Jānis Aigars
mob.t. 26588629
e-pasts: vecpilsbiblioteka@durbe.lv
janis.aigars@inbox.lv
 
Darba laiks:
trešdienās no plkst. 8.30 - 17.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13.

ceturtdienās no plkst. 8.30 - 17.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13 piektdienās no plkst. 8.30 - 17.00, pusdienas pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 13 sestdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Dokumenti:

Durbes novada Vecpils bibliotēkas nolikums
Vecpils bibliotēkas lietošanas noteikumi
Vecpils bibliotēkas stratēģija
 
 
Vecpils pagasta bibliotēka dibināta 1936.gadā. Bibliotēkas stratēģiskais mērķis ir attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru. Vecpils pagasta iedzīvotājiem, nodrošinot operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus.
Bibliotēka nodrošina visiem lietotājiem brīvu un neierobežotu piekļuvi informācijai uz jebkuriem datu nesējiem – gan iespieddarbu, gan elektroniskajiem.
Viens no bibliotēkas darba principiem ir vākt, glabāt un popularizēt materiālus par Vecpils pagasta vēsturi, kultūrvēsturiskajiem objektiem  un   novadniekiem.
Bibliotēka ir atvērta arī piektdienas vakaros un sestdienās, dodot iespēju  bibliotēkas pakalpojumus saņemt studentiem, vidusskolniekiem  un ārpus pagasta strādājošiem.
Bibliotēkas lasītāji piekto gadu piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”.
Paldies lasītājiem, kuri nevajadzīgās grāmatas uzdāvina bibliotēkai.
Pakalpojumi
 
Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:
 
brīvpieejas grāmatu un periodisko izdevumu krājums
datoru un interneta izmantošana
bezvadu internets
datubāzes - www.letonika.lv, www.filmas.lv
konsultācijas datubāzēs ietvertās informācijas meklēšanā
novadpētniecības materiāli
novada domes izdevums „Durbes novada vēstis”
literatūras izstādes
lasīšanu veicinoši un izglītojoši pasākumi
starpbibliotēku abonements. 
 Bibliotēka realizē lasītāju apmācību datoru un to iespējamo  funkciju izmantošanā.
Bibliotēkas maksas pakalpojumi:
(pēc Durbes novada domes apstiprināta cenrāža no 28.12.2009.g.):
dokumentu kopēšana
printēšana
skenēšana
datu ierakstīšana CD matricā.
Krājums
 
Bibliotēkas krājumu veido 6800 vienības: daiļliteratūra, nozaru, bērnu literatūra, preses izdevumi, elektroniskie dokumenti.
Literatūras komplektēšanas prioritātes balstās  uz mērķtiecīgu dažādu lietotāju grupu informacionālo vajadzību apmierināšanu:
visa vecuma bibliotēkas apmeklētāju lasīšanas aktivitāšu atbalstīšanai (īpaši domājot par  bērniem un pusaudžiem)
tālākizglītības un mūžizglītības sekmēšanai
mācību un studiju darbam
ikdienas informācijas un uzziņu sniegšanai
Vecpils pagasta kultūras mantojuma apzināšanai.

 

                                                                                             

 

 


 


 


 


     KULTŪRAS pasākumu kalendārs!


 SPORTA kalendārs !


   
Durbes novada vēstis Durbes KS Sludinājumi,noma Projekti, kas tiek īstenoti Realizētie projekti Kapitālsabiedrības DIENVIDKURZEMES NOV.ATTĪSTĪBA Senioriem Veselības aprūpe Uzņēmējdarbība Tūrisms Vēsture Foto galerijas Foto galeriju arhīvsDurbes logo

  

Durbes novada kapsētu informācija tiešsaistē

Gailiņkalna kapsēta
Priediena kapsēta

Rāvas kapsēta
Sausā lauka kapsēta  
Stroķu kapsēta
Upesputriņu kapsēta

 


 
    Informācija par e-veselību