top_imagetop_imagetop_imagetop_imagetop_image
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Par drošāku nākotni Durbes novadā


      Lai nodrošinātu lielāku sabiedrības drošību Durbes novada pašvaldībai bija lieliska iespēja, kā partnerim  piedalīties projektā “Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard), kura galvenais mērķis - uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību.
      Projekta ietvaros Durbes novadā tika uzstādītas 6 stacionāras videonovērošanas kameras, iegādāta 1 mobilā kamera un izveidots datu ierakstu centrs. 1 videokamera uzstādīta Lieģos, Celtnieku ielā 3, 1 videokamera – Dunalkā, kalnu ielas ceļa un valsts ceļa V1193 krustojumā un 4 videokameras Durbē – Durbes stadionā, Skolas iela 2, Skolas ielā 5 un Aizputes ielā pie Rīgas Liepājas (A9) šosejas. Ar atsevišķu uzstādīto videokameru palīdzību, jau ir izdevies atrisināt vienu zādzību. Datu ierakstu centrs tika veidots tā, lai Durbes novada pašvaldībai nākotnē būtu iespēja pieslēgt papildus videokameras.
      Projekta ietvaros bija iespēja iepazīties ar videonovērošanas sistēmu Brocēnos, Saldū, Talsos un Plunģē (Lietuva). Š.g. novembrī Talsos notika projekta noslēguma konference, kurā projekta partneri no Latvijas un Lietuvas (Kurzemes plānošanas reģions –vadošais partneris, Aizputes novada pašvaldība, Brocēnu novada pašvaldība, Dundagas novada pašvaldība, Durbes novada pašvaldība, Grobiņas novada pašvaldība, Nīcas novada pašvaldība, Priekules novada pašvaldība, Rojas novada pašvaldība, Rucavas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Talsu novada pašvaldība, Vaiņodes novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Kretingas rajona pašvaldība,  Pluņģes rajona pašvaldība, Skuodas rajona pašvaldība) parakstīja nodomu protokolu par sadarbību likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un iedzīvotāju drošības paaugstināšanā.
      Projekta aktivitātes tika īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.


Projektu vadītāja
Signe Rozenšteina
 

Durbes novadā uzstādīs videonovērošanas kameras

      2019.gada augustā tiks uzsākti darbi pie āra videokameru uzstādīšanas, attiecīgās sistēmas un datu ieraksta centra  izveides. Āra videokameras plānots uzstādīt Celtnieku ielā 3 (Lieģos), Aizputes ielā (Durbē), Skolas ielā 2 (Durbē), Durbes stadionā un Kalnu ielas ceļa/ a/c V1193 krustojumā (Dunalkā). Darbu veicējs tika noteikts veicot  iepirkuma procedūru atbilstoši normatīvajiem aktiem. Darbus veiks SIA “Videoprojekts Baltija” par kopējo līgumcenu 19958,95 EUR (ar PVN). Darbus plānots pabeigt š.g. septembra beigās.
      Projekta galvenais mērķis ir uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību.
      Projektā ir iesaistīti  vairāki partneri no Latvijas un Lietuvas - Kurzemes plānošanas reģions –vadošais partneris, Aizputes novada pašvaldība, Brocēnu novada pašvaldība, Dundagas novada pašvaldība, Durbes novada pašvaldība, Grobiņas novada pašvaldība, Nīcas novada pašvaldība, Priekules novada pašvaldība, Rojas novada pašvaldība, Rucavas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Talsu novada pašvaldība, Vaiņodes novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Kretingas rajona pašvaldība,  Pluņģes rajona pašvaldība, Skuodas rajona pašvaldība.
      Projektu plānots īstenot līdz 2019.gada 30.novembrim.
      Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.
 
Projektu vadītāja
Signe RozenšteinaUzsākas projekts ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’ (VideoGuard).
 
2018.gada 29.maijā starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kura ir arī Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam Vadošā iestāde un Kurzemes plānošanas reģionu, kā projekta vadošo partneri, tika noslēgts finansēšanas līgums projekta Nr. LLI-258 ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’/,,Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania’’ (VideoGuard) īstenošanai.
Projekta vispārējais mērķis ir  uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību. 
Šāda projekta realizācija pašlaik ir būtiski svarīga, jo viens no izaicinājumiem ar ko saskaras Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes reģioni cīņā pret noziedzību ir projekta partneru pašvaldībās esošo tiesībsargājošo institūcija kapacitātes trūkums, runājot par tehniskajiem risinājumiem ar šīm institūcijām pieejamajām iekārtām, kā arī pārrobežu tiesiskās un administratīvās sadarbības trūkums starp minētajām institūcijām. Projekta mērķis ir to novērst, uzstādot progresīvas, modernas video novērošanas iekārtas un izstrādāt mūsdienīgu programmatūru datu apmaiņai, tā uzlabojot institūciju tehnisko kapacitāti ātrākai informācijas apmaiņai starp sadarbības partneriem. Projektā tiks attīstīts videonovērošanas kameru tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma starp 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes pašvaldību tiesībsargājošajām institūcijām. Tiek plānots, ka sadarbības sistēmā iekļausies arī Valsts policija. Šīs sadarbības sistēmas pamatmērķis ir ātrāka informācijas apmaiņa starp sadarbības partneriem, izvairoties no lēna, formāla  pieprasījumu sūtīšanas procesa, tā padarot cīņu ar noziedzību efektīvāku. 17 pašvaldībās tiks instalētas 172 video novērošanas kameras un tās tiks apvienotas vienotā tīklā. Tiks arī izveidots digitālais informācijas apmaiņas rīks, datu apmaiņai un partneru tiesībsargājošajām institūcijām, kā arī valsts līmeņa institūcijām būs autorizētas piekļuves tiesības šim rīkam. Izmantojot šo info rīku, būs iespēja ātri iegūt informāciju piemēram, numura zīmes  automašīnām, kas šķērso videonovērošanas kameru skata lauku. Lai izveidotu pārrobežu sadarbības tīklu, tiks organizētas 2 kopēju darba grupu sanāksmes un 2 pieredzes apmaiņas vizītes. Šo pasākumu laikā tiesībsargājošās institūcijas diskutēs par sadarbības tiesiskajiem un tehniskajiem aspektiem esošās Latvijas un Lietuvas likumdošanas ietvaros.  Kā rezultāts tiks izveidota pārrobežu sadarbības sistēma informācijas no videonovērošanas kamerām apmaiņai, kas ļaus efektīvāk nodrošināt cīņu ar noziedzību reģionā.
Projektā ir iesaistījušies sekojoši partneri:
Latvijā :
Kurzemes plānošanas reģions –vadošais partneris; Aizputes novada pašvaldība; Brocēnu novada pašvaldība; Dundagas novada pašvaldība; Durbes novada pašvaldība; Grobiņas novada pašvaldība; Nīcas novada pašvaldība; Priekules novada pašvaldība; Rojas novada pašvaldība; Rucavas novada pašvaldība; Saldus novada pašvaldība; Skrundas novada pašvaldība; Talsu novada pašvaldība; Vaiņodes novada pašvaldība; Ventspils novada pašvaldība.
Lietuvā:
Kretingas rajona pašvaldība;  Pluņģes rajona pašvaldība; Skuodas rajona pašvaldība.
Projekta kopējais budžets ir 588 760,81 Eiro, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums 500 446,69 Eiro (85%), Nacionālais publiskais līdzfinansējums  88 314,12 Eiro (15%)
Projekta realizācija sākas ar 2018.gada 1.jūniju un ilgs 18 mēnešus – līdz 2019.gada 30.novembrim.
 

 

“Šī publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Durbes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
 
Saite uz  Programmas mājas lapu  www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu